واحد فنی و شهرسازی

شرح وظائف واحد فنی و شهرسازی :

۱)         تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ پروانه ساختمانی.

۲)         تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ پایانکار.

۳)         تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ گواهی عدم خلافی.

۴)         تعیین میزان خسارت تخریب آسفالت و دیگر هزینه در خصوص شرکتهای خدماتی و پیگیری و دریافت هزینه آنها.

۵)         صدور مجوز تک انشعابی (آب ،برق، گاز) برای شهروندان.

۶)         صدور مجوز حفاری و نظارت بر نحوه حفاری و ترمیم توسط ادارات خدمات رسان.

۷)         بررسی و شناسایی ساختمانهای مستهلک و در حال ریزش در سطح شهر و ارسال اخطاریه مبنی بر نوسازی و یا تخریب آن و رفع خطر.

۸)         پاسخ به استعلامات ادارات و بانکها و سایر ادارات برابر ضوابط و در زمان معین.

۹)         نظارت بر امورات جزئیات و ارائه گزارش مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز.

۱۰)     ارجاع پرونده های دارای تخلفات ساختمانی جهت طرح در کمیسیون ماده صد.

۱۱)     سایر امورات مشابه که از طرف مافوق ارجا ع می گردد.

فهرست