امور مالی

شرح وظائف واحد امور مالی :

امورمالی

۱)        نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل

۲)        نظارت بر پرداخت دیونات  شهرداری

۳)        کنترل و نظارت بر کار واحدهای کارپردازی و انبارداری و درآمد و جمعدار

۴)        کنترل و نظارت بر تهیه اسناد مالی

۵)        مطالعه و نظارت قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پرداخت دستمزد پیمانکاران پس از تائید صورت وضعیت .

۶)        همکاری در جهت تهیه پیش نویس بودجه ، متمم و تفریغ سازمانهای وابسته

۷)        تنظیم و اصلاح بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری

۸)        مدیریت نقدینگی

۹)        پیگیری حسابهای سنواتی

۱۰) انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها

۱۱) نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری

 حسابداری :

۱)        انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری و تهیه لیستهای پاداش

۲)        تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه و اصلاح بودجه های عمرانی

۳)        انجام امور پرداخت نقدی جهت حواله های خرید و صدور چک

۴)        ۴٫انجام امور ثبت اسناد  و کنترل آنها و تنظیم و تهیه ترازنامه ها – بیلان

۵)        رسیدگی به مدارک و ضمائم و اسناد اخذ دستورات لازم

۶)        تنظیم و تهیه اسناد و دفاتر مالی و قانونی

۷)        انجام امور مغایرتهای بانکی و حسابهای جاری شهرداری

۸)        ثبت اسناد و حسابداری و سندهای مالی

 کارپردازی :

۱)        انجام امور مربوط به خرید ملزومات اداری مورد نیاز و تحویل به انبار

۲)        انجام امور مربوط به هزینه های جاری جزئی شهرداری

۳)        پیش بینی احتیاجات شهرداری از نظر وسایل مورد نیاز و برآورد هزینه های آن

۴)        نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات جزء

۵)        تهیه و تنظیم اسناد هزینه ای و خریداری شده

۶)        انجام اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

۷)        پرداخت هزینه های جاری (تنخواه) و تهیه بن های غیرنقدی

۸)        تهیه استعلام و بررسی استعلامات واصله

فهرست