فضای سبز

شرح وظایف واحد فضای سبز :

۱)    حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر.

۲)    تلاش در واگذاری امورات بصورت حجم کاری به بخش خصوصی.

۳)    ایجاد فضای سبز و محیط های سالم و عاری از آلودگی جهت استفاده شهروندان.

۴)    احداث پارکهای شهری و احداث فضای سبز.

۵)    احداث فضای سبز در رفوژهای خیابانی.

۶)    رسیدگی به مشکلات شهروندان در خصوص ایجاد مزاحمت اشجار قدیمی در معابر فرعی و محلات.

۷)    هرس درختان و رفع خطر اشجار قدیمی و خشک و در حال سقوط.

۸)    کنترل و نظارت بر تداوم روشنایی پارکها و فضای سبز.

۹)    تشویق مردم جهت توسعه فضای سبز و استفاده صحیح از وسایل و امکانات مبلمان شهری.

۱۰)     نظارت بر کلیه امور پیمانکاران فضای سبز.

فهرست