دانش و کردارهای مربوط به طبيعت و جهان هستي

علوم سنتی مربوط به کیهان و طبیعت شامل فنون ،دانش ، مهارت ها ، فوت و فن ها ، رسوم و تصاویری میشود که به وسیله جوامع رشد یافته است.این حوزه شامل عرصه های بیشماری مانند خرد بومی ، محیطی ،علوم طبیعی ،دانش نسبت به گیاهان و جانوران بومی ، طب سنتی ،آیین ها ، عقاید ، کیهان شناسی ،  تشکیلات اجتماعی ، جن گیری ، جشنواره ها ، زبان ها و هنرهای تصویری میشود.

طب سنتی:

 

معماری سنتی:

 

نجوم سنتی:

 

دانش‌ها و مهارت‌های سنتی :

 

بهره‌گیری از منابع انرژی:

 

و …..

فهرست