راهنمای اصلاح پروانه ساخت

مراحل اصلاح پروانه ساختمان

۱)        درخواست مالک + فتوکپی شناسنامه مالک فعلی و ارائه مدارک واگذاری در صورت انتقال

۲)        بازدید کارشناس شهرسازی

۳)        بررسی گزارش مهندس ناظر در صورت انجام ساخت و ساز و گزارش فنی سازی توسط مسئول شهرسازی

۴)        تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و فنی توسط مسئول شهرسازی

۵)        ارائه نقشه اصلاح شده پلاک توسط مالک

۶)        استعلام از اداره بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ

۷)        تنظیم پیش نویس اصلاح پروانه ساختمانی

۸)        ارائه برگه تعهد نظارت توسط امور مهندسین ناظر

۹)        محاسبه و پرداخت عوارض اصلاح پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی

۱۰)     درج موارد عنوان شده در پیش نویس اصلاح پروانه در شناسنامه ساختمان

۱۱)     پوشه کردن مدارک دریافتی و الصاق ضوابط شهرسازی به نقشه های ساختمانی

۱۲)     تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)

۱۳)     دبیرخانه جهت صدور پروانه اصلاح شده

فهرست