دکتر احمدرضا یلمه ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تعاریف
  4. chevron_right
  5. دکتر احمدرضا یلمه ها

دکتر احمدرضا یلمه‌ها، در سال ۱۳۵۳ در یک خانواده مذهبی در شهر طالخونچه متولد شد.وی در رشته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شده و در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی همان دانشگاه ادامه تحصیل داد و جز دانشجویان المپیاد علمی کشور بود.همچنین موفق به دریافت مدرک دکتری دانشگاه اصفهان شد.

وی اکنون استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه آزاد دهاقان است. او که کتاب «دانشنامه رجال و مشاهیر طالخونچه» را برای زادگاهــش نوشــته، در جشــن رونمایی کتاب خواســتار تاســیس یک مــوزه مردم شناســی در طالخونچه شــد. کمتر از دو سال پس از آن تاریخ، خواسته او محقق شــد، یک خیابان نیز به نام این چهره فرهنگی شهر که عنوان جوان ترین استاد تمام ادبیات کشــور را هم از آن خود کرده، نام گذاری شــد.

کتاب دانشنامه رجال و مشاهیر طالخونچه در ۴۹۱ صفحه، مصور و از انتشارات « نشر راشدین » تهران است که در آن سعی شده است مفاخر، رجال و دانشمندان علمی گذشته‌ای که در خطه تاریخی طالخونچه زیسته‌اند و در طول تاریخ، منشأ خدمات ارزنده‌ای بوده‌اند، گردآوری و تدوین شوند.

یلمه ها در بخشــی از کتابش، تاکید کرده که اگر استدلال های محققان برجسته معاصر چون دکتــر محمــد معیــن، احمــد بهمنیار، محمد علــی ناصــح، دکتــر ابراهیم باســتانی پاریزی و محمــد جواد شــریعت را از یک ســو و نشــانه های برجــای مانــده بــر مــزارات را از ســوی دیگر، بپذیریم می توان نتیجه گرفت کــه نــام «طالقــان جــی» در متــون تاریخــی، منطبــق بــر طالخونچــه کنونــی اســت و بــه همین دلیل قدمت این شهر از یک هزاره فراتر می رود. یلمه ها همچنین از کتاب «فرهنگ جغرافیای سخن» به سرپرستی حسن انوری نقل کرده: طالخونچه شهری در شهرستان مبارکه، در اســتان اصفهــان، در ارتفــاع ۱۷۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و حدود ۷۰ کیلومتری اصفهان در کنار رود شور و بر سر راه مبارکه به شهرضا واقع است.

کتاب دانشنامه رجال و مشاهیر طالخونچه

فهرست