فضای سبز

null

مهندس محبی

مسئول فضای سبز و زیباسازی

شرح وظایف امور فضای سبز، سیما و منظر شهری

 • راهبری و سیاستگذاری در زمینه های امور زیباسازی، فضای سبز، سیما ومنظرشهری
 • نگهداری و گسترش فضای سبز درمحدوده و حریم شهر بر اساس معیارها، ضوابط واستانداردهای موجود با توجه به شرایط اقلیمی شهر.
 • نظارت برتأسیسات برقی  و مکانیکی پارک ها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری
 • ساماندهی و زیبا سازی فضاهای شهری از نظر کیفیت های محیطی و انتظام بصری، هویت بخشی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان با همکاری حوزه های عمرانی و شهرسازی.
 • ارتقاء و افزایش سطح سرانه فضای سبز شهری تا نائل شدن به استانداردهای جهانی به منظور کاهش آلایندگی های زیست محیطی
 • نظارت برحفظ وجلوگیری از تخریب باغات و اراضی زراعی در محدوده شهر
 • افزایش تعداد پارک های محله ای، ناحیه ای، منطقه ای، نواری و شهری با سطح دسترسی آسان برای شهروندان در بهبود سیما و منظر شهری
 • تجهیز پارک ها با عناصر بی جان در طراحی فضای سبز طبق استانداردهای موجود به منظور افزایش آرامش وآسایش شهروندان شهر
 • نظارت بر تولید، پرورش و کاشت گیاهان بومی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و محیطی در راستای تنوع گیاهان زیست محیطی
 • توسعه،حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود در محدوده و حریم شهر شامل: معابر،میادین،رفوژها،پارکها و کمربندسبز
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
فهرست