مرمت و بازسازی خانه بوم گردی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های احداث شده
  4. chevron_right
  5. مرمت و بازسازی خانه بوم گردی

مرمت و بازسازی خانه بوم گردی

عنوان پروژه : مرمت و بازسازی خانه بوم گردی
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  ………….. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
فهرست