پروژه خیابان شهید همت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های احداث شده
  4. chevron_right
  5. پروژه خیابان شهید همت

پروژه خیابان شهید همت به مساحت ۲۳۷۶۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

عنوان پروژه : خیابان شهید همت
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
پروژه خیابان شهید همت
فهرست