گوم گذاری کانال آب کشاورزان در بلوار سردار شهید سلیمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های احداث شده
  4. chevron_right
  5. گوم گذاری کانال آب کشاورزان در بلوار سردار شهید سلیمانی

گوم گذاری کانال آب کشاورزان در بلوار سردار شهید سلیمانی

عنوان پروژه : گوم گذاری کانال آب کشاورزان در بلوار سردار شهید سلیمانی
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  ………….. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
فهرست