راهنمای پروانه کسب

مراحل صدور پروانه كسب   :

۱)    ارائه مدارك مورد نيازشامل  : (معرفي نامه مجمع امور صنفي،فتوكپي شناسنامه صفحه اول،فتوكپي كارت ملي)

۲)    دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه  

۳)    تسليم استعلام و مدارك ياد شده به واحد رايانه اي كسب و پيشه 
محاسبه عوارض و صدور فيش  

۴)    مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  

۵)    تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه

۶)    امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

 

 

مراحل تجدید پروانه کسب

مراحل تجديد پروانه كسب  

۱)    مراجعه متقاضي به شهرداري همراه با معرفي نامه مجمع امور صنفي

۲)    دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه

۳)    تسليم استعلام به واحد رايانهاي كسب و پيشه  

۴)    محاسبه عوارض و صدور فيش  

۵)    مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  

۶)    تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه

۷)    امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

 

 

مراحل ابطال پروانه کسب

مراحل ابطال پروانه كسب  

۱)    ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه كسب از اتحاديه و مجامع امور صنفي

۲)    دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه

۳)    تسليم استعلام به واحد كسب و پيشه  

۴)    محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه  

۵)    مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض

۶)    تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه

۷)    امضاء نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

 

فهرست