راهنمای پروانه کسب

مراحل صدور پروانه کسب
واحد مربوطه
مدارک مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
توضیحات تکمیلی
راهنمای تصویری
سوالات متداول شما
واحد مربوطه

واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه مجمع امور صنفی

فتوکپی صفحه اول شناسنامه

فتوکپی کارت ملی

فرآیند ارائه خدمت
 • دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه  
 • تسليم استعلام و مدارك ياد شده به واحد رايانه اي كسب و پيشه
 • محاسبه عوارض و صدور فيش  
 • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  
 • تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
 • امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
سوالات متداول شما
شماره ۱

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۲

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۳

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۴

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۵

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

مراحل تجدید پروانه کسب
واحد مربوطه
مدارک مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
توضیحات تکمیلی
راهنمای تصویری
سوالات متداول شما
واحد مربوطه

واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه مجمع امور صنفی

فرآیند ارائه خدمت
 • مراجعه متقاضي به شهرداري همراه با معرفي نامه مجمع امور صنفي
 • دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
 • تسليم استعلام به واحد رايانهاي كسب و پيشه  
 • محاسبه عوارض و صدور فيش  
 • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  
 • تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
 • امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
سوالات متداول شما
شماره ۱

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۲

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۳

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۴

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۵

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

مراحل ابطال پروانه کسب
واحد مربوطه
مدارک مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
توضیحات تکمیلی
راهنمای تصویری
سوالات متداول شما
واحد مربوطه

واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه مجمع امور صنفی

فرآیند ارائه خدمت
 • ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه كسب از اتحاديه و مجامع امور صنفي
 • دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
 • تسليم استعلام به واحد كسب و پيشه  
 • محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه  
 • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
 • تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
 • امضاء نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
سوالات متداول شما
شماره ۱

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۲

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۳

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۴

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره ۵

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

فهرست