راهنمای پرداخت عوارض نوسازی

 پرداخت عوارض نوسازی

  –   دریافت پرونده در صورت داشتن سابقه قبلی از بایگانی نوسازی پس از مراجعه به اتاق درآمد و نوسازی

– ارسال پرونده به واحد محاسبات

– در صورت نداشتن سابقه اقدام به تشکیل پرونده توسط بایگانی نوسازی

مراحل تشکیل پرونده نوسازی

– همراه داشتن اصل سند مالکیت (برگ واگذاری سند اجاره – سرقفلی – قولنامه ای )

– صورت مجلس تفکیکی ثبت – برگ تشخیص ممیزی(عوارض )

– ارسال پر.نده به واحد محاسبات نوسازی اقدام به ممیزی نمودن پرونده وبرآورد وضعیت بدهی ملک اعم ازتخلفات – عوارض سالیانه – ۲ % انتقال

– محاسبه هزینه عوارض زیربنای مسکونی(پروانه ساخت)که درنهایت بامعرفی واحدفنی براساس زیربنای احداثی واحددرآمدنسبت به محاسبه هزینه مربوطه ووصول آن اقدام مینماید.

فهرست