راهنمای پرداخت عوارض خودرو و موتورسیکلت

مراحل پرداخت عوارض ساليانه اتومبيل و موتورسيكلت

۱)      مراجعه متقاضي به واحد درآمد

۲)      به همراه داشتن فیش پرداختی سال های قبل

۳)      ارائه كارت اتومبيل يا موتورسيكلت

۴)      محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه واحد درآمد

۵)      مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض

۶)      جهت پرداخت عوارض خودرو آخرين فيش پرداختي سال قبل الزامي ميباشد .

۷)      مراجعه به واحد درآمد جهت تهيه برچسب و ثبت عوارض در رايانه


تذکر مهم :

مهلت پرداخت عوارض خودرو تا پایان هر سال بوده و جریمه عدم پرداخت به موقع عوارض خودرو دو ونیم درصد به ازای هر ماه تاخیر میباشد که غیر قابل بخشودگی است، فلذا به شهروندان محترم توصیه میشود بمنظور پیشگیری از شمول چریمه ،در پرداخت بموقع عوارض اهتمام لازم را بعمل آورند


 

فهرست