دفاتر پیشخوان ارایه کننده خدمات دستگاه

ردیف

عنوان دفتر

شماره تلفن

نشانی

۱

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی طالخونچه 

۵۲۵۳۳۶۶۶

بلوار امام خمینی- میدان امام حسین(ع) – ابتدای شهید عرب

۲

دفتر اسناد رسمی ۴۴ طالخونچه

فهرست