حراست

شرح وظایف واحد حراست :

۱)    تأمین حراست اخبار ، اسناد ، مدارک ، تأسیسات ، اماکن ، تجهیزات و مخابرات طبقه بندی شده و پرسنل در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی.

۲)    دریافت و ثبت نامه های محرمانه و کشف رمز و تلگرافها  و عند الزوم ارجاع به واحدهای ذیربط.

۳)    استقرار سیستم طبقه بندی مناسب به منظور حراست و نگهداری اسناد و مدارک محرمانه.

۴)    انجام همکاری های لازم با مراجع امنیتی و اطلاعاتی برابر مقررات  عمومی حراست مرکزی وزارت کشور.

۵)    ۵٫انجام ماموریت های محوله ارجاعی از سوی حراست مافوق برابر قوانین و مقررات جاری حراسته.

۶)    حفظ و حراست از تاسیسات و اماکن مربوط به شهرداری و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانان جهت ارائه خدمات مطلوب.

۷)    ابلاغ احکام صادره از مراجع قانونی و معرفی متخلفین از مقررات شهرداری به دادگاه ها و مراجع ذیربط.

۸)    انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردند.

فهرست