راهنمای تمدید پروانه ساختمان

مراحل تمدید پروانه ساخت:

۱)        فیش بازدید + درخواست مالک

۲)        بازدید کارشناس شهرسازی

۳)        بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز + بررسی گزارش شهرسازی توسط مسئول شهرسازی + گزارش اتمام بنا و تأییدیه لوله کشی گاز و آسانسور و مهندس معمار توسط مهندسان ناظر برق و مکانیک برای ساختمانهایی که در پروانه آنها اسامی ناظرین قید شده است الزامی است .

۴)        تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی توسط مسئول شهرسازی (امضا گزارش فنی)

۵)        تنظیم پیش نویس تمدید پروانه یا عدم خلافی یا پایان کار ساختمانی

۶)        محاسبات عوارض مربوطه و نیز عوارض نوسازی عوارض آتش نشانی

۷)        تأیید واحد درآمد و نوسازی و آتش نشانی مبنی بر وصول عوارض مربوطه

۸)        درج موارد عنوان شده در پیش نویس شناسنامه ساختمان

۹)        امضا مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)

۱۰)     دبیرخانه شهرداری جهت صدور

فهرست