ترین های شهر

جدول برترینهای شهر در سال ۱۳۹۹

موضوع نام ویژگی خاص تصویر
زیباترین کوچه ۱۳۹۸    
شهروندنمونه ۱۳۹۸    
معلم نمونه ۱۳۹۸    
دانش آموز نمونه ۱۳۹۸    
ورزشکار نمونه ۱۳۹۸    
دانشجوی نمونه ۱۳۹۸    
مدیر نمونه ۱۳۹۸    
کارمند نمونه ۱۳۹۸    
کاسب نمونه ۱۳۹۸    
تولید کننده نمونه ۱۳۹۸    
کشاورز نمونه ۱۳۹۸
دامدار نمونه ۱۳۹۸
کمیته نمونه
 مدیر نمونه شهرداری
 
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست