مراکز اداری

مشخصات مراکز اداری شهر

                    تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
 شهرداری طالخونچه
نیروگاه برق چهلستون
مرکز بهداشتی- درمانی طالخونچه
دفتر پیش خوان دولت
 اداره گاز طالخونچه
  مخابرات طالخونچه
اداره آبفا طالخونچه
جهاد کشاورزی طالخونچه
اداره ثبت احوال و اسناد طالخونچه
اداره پست طالخونچه
تعاونی روستایی طالخونچه
بانک ملی طالخونچه
بانک کشاورزی طالخونچه
بانک صادرات طالخونچه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست