مراکز ورزشی

مشخصات مراکز ورزشی شهر
تصویر نام مرکز ورزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر
سالن ورزشی رزمی
باشگاه صالحین سپاه
 زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی هفتم تیر
باشگاه بدنسازی شیر خدا
 زمین والیبال ساحلی مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر
زورخانه پوریای ولی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست