مشاهیر شهر

شهر طالخونچه مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار کشور بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:

صاحب ابن عباد (ره)

آیت اله سید علی اکبر

سید اسماعیل هاشمی (ره)

شیخ اسداله الهی (ره)

شخصیت های سیاسی

دکتر احمدرضا یلمه‌ها

دکتر محمد جواد شریعت

استاد میرزا عطا مظفری طالخونچه

شخصیت های ورزشی

شخصیت های مذهبی شهر

صاحب ابن عباد (ره)

آیت اله سید علی اکبر

سید اسماعیل هاشمی (ره)

شیخ اسداله الهی (ره)

شخصیت های سیاسی شهر

شخصیت های سیاسی

شخصیت های علمی شهر
شخصیت های ادبی شهر

دکتر احمدرضا یلمه‌ها

دکتر محمد جواد شریعت

استاد میرزا عطا مظفری طالخونچه

شخصیت های ورزشی شهر

شخصیت های ورزشی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست