معرفی اعضای فعلی شورای اسلامی

تصویر سمت نام  و نام خانوادگی تلفن تماس مدرک تحصیلی
  رئیس شورا
 آقای مسعود بربریان
نائب رئیس شورا
آقای حجت اله کریمیان
عضو شورا آقای شکرالله کارگران 
  عضو شورا آقای علی کاظمی
  عضوشورا
آقای عباس کاظم فرزندی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست