مناسبت ها و رویدادهای مهم
چندرسانه ای
شاخص های مهم شهر
دیار قلعه ها
۰
جمعیت کل
شهر نمونه گردشگری
۰
تعداد خانوار
تاسیس ۱۳۷۴
۰
تعداد شهدا و ایثارگران
شهرداری درجه ۶
۰
مراکز گردشگری

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست