گزارش عملکرد ششماهه دوم ۱۴۰۰ شهرداری

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته شهرداری در ششماهه اول ۱۴۰۰ بشرح ذیل می باشد :

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست